Yhdistyksen säännöt

Kliinisen neurofysiologian yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys – Föreningen för klinisk neurofysiologi i Finland – The Finnish society of clinical neurophysiology r.y. ja sen kotipaikkana on Turun kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kliinistä neurofysiologiaa ja siihen läheisesti liittyviä tieteenaloja Suomessa, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, tukea heidän työtään yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi ja edistää alan tieteellistä kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja,
 2. antaa tietoja, neuvoja ja lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille kliiniseen neurofysiologiaan liittyvissä asioissa,
 3. pitää yhteyttä laitoksiin, henkilöihin ja yhdistyksiin, joiden toiminta liittyy kliiniseen neurofysiologiaan ja sitä läheisesti sivuaviin tieteenaloihin,
 4. pitää yhteyttä vastaaviin muiden maiden kansallisiin yhdistyksiin ja alan kansainväliseen federaatioon,
 5. tukee kliinisen neurofysiologian ja sitä sivuavien tieteenalojen tutkimustyötä,
 6. harrastaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kunniajäseniä.
– Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen laillistetun lääkärin tai lääketieteen opiskelijan, joka toimii kliinisen neurofysiologian alalla, tai myös muun henkilön, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Päätös hyväksymisestä tapahtuu yhdistyksen hallitukselle osoitetun anomuksen perusteella hallituksen kokouksessa.
– Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioitunut henkilö.
– Uudet jäsenet esitellään yhdistyksen kevätkokoukselle toimintakertomuksen esittelyn yhteydessä.
– Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-8 varsinaista jäsentä ja jokaista varsinaista jäsentä kohti yksi varajäsen. Varajäsen voi edustaa ketä tahansa hallituksen varsinaista jäsentä hallituksen kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestansa varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitukseen on kuuluttava ainakin neljä lääkärijäsentä. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, jos neljä hallituksen jäsentä on koolla. Hallitus edustaa yhdistystä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat ja esityslistat, hoitaa yhdistyksen rahavarat, laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Lisäksi hallitus nimeää Suomen lääkäriliitolle kaksi jäsentä edustamaan Suomea Erikoislaääkäriyhdistysten eurooppalaisen liiton kliinisen neurofysiologian jaokseen (Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS, Section of Clinical Neurophysiology). Edustajilla on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

6 § Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä raha-asioissa rahastonhoitaja, kukin erikseen.

7 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, mikäli ne ovat laillisesti kokoon kutsutut. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsen voi lisäksi valtakirjalla edustaa toista yhdistyksen varsinaista jäsentä. Ratkaistaessa ja päätettäessä kliinistä neurofysiologiaa lääketieteellisenä erikoisalana koskevista ammatillisista kysymyksistä on vain yhdistyksen lääkärijäsenillä asiassa äänioikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, muissa kuin 12 §:ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kaikkiin yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana ilman erillistä ilmoitusta. Etäosallistumismahdollisuus mainitaan jäsenille sähköpostitse lähetettävässä kokouskutsussa, jossa annetaan myös ohjeet etäosallistumiseen, määritellään tapa kokoukseen osallistujan henkilöllisyyden todentamiseksi, ja äänestysmenettely. Etäosallistumisen teknisestä toteutuksesta vastaa kukin osallistuja itse.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse. Lisäksi hallitus voi ilmoittaa yhdistyksen kokouksista Suomen Lääkärilehdessä ja muussa sopivaksi katsomassaan lehdessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama lausunto antavat aihetta
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. Valitaan yhdistyksen valtuutettu Kansainväliseen kliinisen neurofysiologian yhdistysten federaatioon (International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN). Valtuutetun toimiaika on neljä vuotta vastaten federaation hallituksen toimikautta. Valtuutetun vaali suoritetaan näin ollen vain sinä vuonna, jona federaation hallitus vaihtuu. Painavista syistä valtuutettu voidaan vaihtaa myös kesken federaation toimikauden, jolloin valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus. Valtuutetulla on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa.
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista, on voimaan tullakseen, vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samansuuruisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.