Säännöt

SUOMEN KLIINISEN NEUROFYSIOLOGIAN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys – Föreningen för klinisk neurofysiologi i Finland – The Finnish society of clinical neurophysiology r.y. ja sen kotipaikkana on Turun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kliinistä neurofysiologiaa ja siihen läheisesti liittyviä tieteenaloja Suomessa, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, tukea heidän työtään yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi ja edistää alan tieteellistä kehitystä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja,

2. antaa tietoja, neuvoja ja lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille kliiniseen neurofysiologiaan liittyvissä asioissa,

3. pitää yhteyttä laitoksiin, henkilöihin ja yhdistyksiin, joiden toiminta liittyy kliiniseen neurofysiologiaan ja sitä läheisesti sivuaviin tieteenaloihin,

4. pitää yhteyttä vastaaviin muiden maiden kansallisiin yhdistyksiin ja alan kansainväliseen federaatioon,

5. tukee kliinisen neurofysiologian ja sitä sivuavien tieteenalojen tutkimustyötä.

6. harrastaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia, ulkomaisia tai kunniajäseniä.

– Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen laillistetun lääkärin tai lääketieteen opiskelijan, joka toimii kliinisen neurofysiologian alalla, tai myös muun Suomen kansalaisen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Päätös hyväksymisestä tapahtuu yhdistyksen hallitukselle osoitetun anomuksen perusteella hallituksen kokouksessa.

– Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä suomalaisen oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.

– Ulkomaiseksi jäseneksi hallituksen kokous voi kutsua ulkomaalaisen, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialaan liittyvässä tutkimustyössä tai jonka jäsenyys muutoin on omiaan edistämään yhdistyksen kansainvälisiä suhteita. Henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia saa olla yhdistyksen jäseninä enintään kolmasosa jäsenmäärästä.

– Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua sen toimialalla erityisesti ansioituneen oman tai vieraan maan kansalaisen.

– Uudet jäsenet esitellään yhdistyksen vuosikokoukselle toimintakertomuksen esittelyn yhteydessä.

-Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä ennen maaliskuun loppua ja se on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoonkutsuttu. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

2. Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös.

3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto antavat aihetta.

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

5. Valitaan yhdistyksen hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä ja jokaista varsinaista jäsentä kohti yksi varajäsen.Varajäsen voi edustaa ketä tahansa hallituksen varsinaista jäsentä hallituksen kokouksessa. Hallitukseen on kuuluttava ainakin neljä lääkärijäsentä. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, jos neljä hallituksen jäsentä on koolla.

6. Valitaan yhdistyksen valtuutettu Kansainväliseen kliinisen neurofysiologian yhdistysten federaatioon (International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN).

Valtuutetun toimiaika on neljä vuotta vastaten federaation hallituksen toimikautta. Valtuutetun vaali suoritetaan näin ollen vain sinä vuonna, jona federaation hallitus vaihtuu. Painavista syistä valtuutettu voidaan vaihtaa myös kesken federaation toimikauden, jolloin valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus. Valtuutetulla on osallistus- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varajäsen.

8. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, joista kaikista kokouskutsussa on mainittava.

8 § Kunakin toimintavuotena järjestetään vähintään yksi yhdistyksen kokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

9 § Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni, mutta jäsen voi lisäksi valtakirjalla edustaa muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, muissa kuin 15 ja 16 §:ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

10 § Ratkaistaessa ja päätettäessä kliinistä neurofysiologiaa lääketieteellisenä erikoisalana koskevista ammatillisista kysymyksistä on vain yhdistyksen lääkärijäsenillä asiassa äänioikeus.

11 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan ensisijaisesti sähköpostitse koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Lisäksi hallitus voi ilmoittaa yhdistyksen kokouksista Suomen Lääkärilehdessä ja myös muussa sopivaksi katsomassaan lehdessä.

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestansa varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus edustaa yhdistystä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat ja esityslistat, hoitaa yhdistyksen rahavarat, laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Lisäksi hallitus nimeää Suomen lääkäriliitolle kaksi jäsentä edustamaan Suomea Erikoislaääkäriyhdistysten eurooppalaisen liiton kliinisen neurofysiologian jaokseen (Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS, Section of Clinical Neurophysiology). Edustajilla on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä raha-asioissa rahastonhoitaja, kukin erikseen.

14 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

15 § Yhdistyksen sääntöjä älköön muutettako ellei vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannata tehtyä ehdotusta.

16 § Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista vaaditaan ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä ja on päätös, tullakseen voimaan, vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samansuuruisella äänten enemmistöllä.

17 § Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy sellaiselle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle tahi laitokselle, jonka tarkoituksena on edistää kliinistä neurofysiologiaa. Asiasta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

 

18§ Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 
SUOMEN_KLIINISEN_NEUROFYSIOLOGIAN_YHDISTYKSEN_SAANNOT_v2013.pdf